Групи

В детска градина №31 „Слънце“ функционират 8 групи – две първи, една втора, две подготвителни пет годишни, две подготвителни шест годишни и една разновъзрастова.