За нас

Детска градина „Слънце“ е открита на 5 октомври 1975 г. Сградата е специално построена за детско заведение върху общинска територия и разполага с  10 занимални-спални, салон по музика, физкултурен салон, кухненски блок и административен сектор.

Дворът е просторен и богато озеленен. За всяка група има обособена площадка за игра.

Тук за децата се грижат квалифицирани педагози – 13 с образователно-квалификационна степен магистър и 4 с образователно-квалификационна степен бакалавър. Професионално квалификационна структура  – с I ПКС -2, с II ПКС – 2,  с ІV ПКС – 1, V ПКС  учители.

Предучилищното образование в ДГ №31 „Слънце” се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. В съответствие с Държавните образователни стандарти за предучилищна възраст се провежда обучение по:

1. Български език и литература;

2. Математика;

3. Околен свят;

4. Изобразително изкуство;

5. Музика;

6. Конструиране и технологии;

7. Физическа култура;

Организират се допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по желание на децата, срещу заплащане от родителите по футбол и народни танци.