Трета група „Детска планета“

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА – старши учител

ДОНКА ВЪЛЕВА – учител

МАРИЕТИ ХРИСТОВА – помощник-възпитател

Организация на учебния ден

Втора група

Времетраене:

Прием на децата, дейност по избор

06.30 – 8.30

Утринно раздвижване

8.30 – 8.45

Закуска

8.45 – 9.00

Педагогическа ситуация

9.00 – 9.20

Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси

9.20 – 9.40

Педагогическа ситуация

9.40 – 10.00

Междинна подкрепителна закуска

10.00 – 10.15

Педагогическа ситуация

10.15 – 10.35

Дейност по избор, игри на открито

10.35 – 12.00

Обяд

12.00 – 12.30

Игри, занимания по интереси и подготовка за сън

12.30 – 13.00

Следобеден сън

13.00 – 15.30

Подвижни игри

15.45 – 16.00

Следобедна подкрепителна закуска

16.00 – 16.15

Допълнителни форми / Педагогическа ситуация

16.15 – 16.30

Игри, творчески дейности, изпращане

16.30 18.30

Седмично разпределение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Околен свят

БЕЛ

Матема-тика

БЕЛ

Околен свят

Музика

Физическа култура

Изобрази-телно изкуство

Конструиране и технологии

Физическа култура

 

Подвижни игри

Подвижни игри

Подвижни игри

Подвижни игри

Подвижни игри

Физическа култура

ДИ

Музика

Изобразително изкуство

ДИ